โครงการบ้านผีเสื้อ

โครงการกลุ่มอาคารบ้านพักอาศัยแห่งแรกของโลก ที่นำพลังงานแสงอาทิตย์และไฮโดรเจนมาใช้ในผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อหมุนเวียนใช้ภายในโครงการได้จริงตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

เนื้อหา

บ้านผีเสื้อเป็นโครงการกลุ่มอาคารบ้านพักอาศัยแห่งแรกของโลกที่นำพลังงานแสงอาทิตย์และไฮโดรเจนมาใช้ในผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อหมุนเวียนใช้ภายในโครงการได้จริงตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นครั้งแรกกับการคิดค้นนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดแนวใหม่ที่ยังประโยชน์ต่อวงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและทั่วโลก

นอกจากนี้ บ้านผีเสื้อยังผสมผสานแนวคิดการใช้ทรัพยากรแบบยั่งยืนมาปรับใช้ให้สามารถประหยัดพลังงานยิ่งขึ้น ทั้งการออกแบบตัวบ้านให้รับกับแสงอาทิตย์และแรงลม การเพาะปลูกพืชสวนเกษตรกรรมแบบถาวร รวมไปถึงระบบการเก็บกัก บำบัด และดูแลจัดการน้ำฝนเพื่อใช้สอยภายในบริเวณบ้านอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โครงการ

สร้างภาพลักษณ์องค์กร

จัดทำ

ออกแบบเวปไซต์ให้รองรับทั้งหน้าจอ PC และมือถือ ระบบจัดการเว็บไซต์และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในเว็บไซต์ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่นไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท, จัดทำอีเว้นเปิดตัวโครงการ, ออกแบบและสั่งผลิตของชำร่วยที่แจกแขกผู้เข้าร่วมงาน

งานอื่นๆ ของเรา

SPB TV

Designing for the latest
video entertainment service SPB TV

Axiata Cup

Never miss a shot with the
Axiata Cup’s real time app