Creative Chiang Mai

Re-branding of Creative Chiang Mai a pillar of innovation and creativity

เนื้อหา

เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาและสนับสนุนเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยที่ข้อมูลจากเมืองอื่น ๆ ทั่วโลกได้แสดงให้เห็นว่า การที่เมืองมีจุดยืนที่แน่นนอนและเน้นการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ส่งผลให้เมืองนั้นๆ ประสบความสำเร็จและกลายเป็นเมืองที่มีความน่าสนใจ ความคิดริเริ่มของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์นี้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไทย ในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย สร้างขึ้นโดยยึดจุดแข็งของเมืองเชียงใหม่

โครงการ

รีแบรนด์ให้กับ ครีเอทีฟ เชียงใหม่

จัดทำ

ออกแบบเวปไซต์ รวมถึงจัดทำระบบที่ออกแบบมาเพื่อประโยชน์การใช้งานของแอดมินหรือผู้ดูแลเว็บไซต์ ออกแบบโลโก้ใหม่ และสิ่งพิมพ์ต่างๆขององค์กร

งานอื่นๆ ของเรา

TEDx Chiang Mai

กล้าที่จะ... ร่วมสัมผัสโลกแห่งความคิดสร้างสรรค
ไปพร้อมกับวิทยากรและศิลปินกว่า 20 ท่าน
จากเชียงใหม่และทั่วโลก

SPB TV

Designing for the latest
video entertainment service SPB TV